Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

iFactory B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Gooi- en Eemland te Amersfoort onder nummer 32103372.

Artikel 1: ·DEFINITIES

a)naam iFactory B.V. , gevestigd aan de Fortranweg 8, 3821 BK Amersfoort

Hierna te noemen iFactory

b)De wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met IFactory of een van de dochtermaatschappijen een overeenkomst heeft afgesloten.

Artikel 2: ·ALGEMEEN

a)Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met IFactory en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

b)Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c)Indien enige bepaling van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden onveranderd van kracht blijven. IFactory en de wederpartij zullen dan in onderling overleg nieuwe bepalingen opnemen ter vervanging van de nietige dan wel nietig verklaarde bepaling. Hierbij dient zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel nietig verklaarde bepaling in acht te worden genomen.

Artikel 3: ·OVEREENKOMST

a) Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met IFactory eerst dan tot stand nadat IFactory een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen een termijn van drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

b)Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden IFactory slechts indien deze door IFactory schriftelijk zijn bevestigd.

c)Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame door de wederpartij binnen 5 werkdagen.

d)Elke overeenkomst wordt van de zijde van IFactory aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van IFactory – voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

e) IFactory is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.

f) IFactory is bevoegd om, indien IFactory dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan IFactory verstrekte opdracht, en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4: ·PRIJZEN EN TARIEVEN

a)Tenzij anders vermeld zijn de prijzen en tarieven van IFactory:

– gebaseerd op levering af bedrijf of magazijn van IFactory wel af bedrijf of af magazijn van derden;

– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, welke van overheidswege zijn of worden opgelegd;

– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, installatie, vervoer en verzekering.

b)In het geval de overeenkomst periodiek vervallende termijnen bevat is IFactory gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij de geldende prijzen en tarieven van de periodiek vervallende termijnen aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste twee maanden.

c)Wanneer de wederpartij niet akkoord gaat met de door IFactory voorgestelde aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in dit artikel 4b en 4c, is de wederpartij gerechtigd binnen 5 werkdagen na de in dit artikel bedoelde kennisgeving van IFactory de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van IFactory genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden, dan wel, voordat met de uitvoering ervan een aanvang is gemaakt, de overeenkomst te annuleren.

 Artikel 5: BEËINDIGING OVEREENKOMST

a)Behoudens de voorwaarden genoemd in artikel 15 van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst aan elk der partijen slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke, zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen, als gevolg van die overeenkomst.

b)Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot koop en verkoop van apparatuur, programmatuur of andere materialen tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, wordt 40% van de orderprijs (eventueel verhoogd met BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, welke van overheidswege zijn of worden opgelegd ) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van IFactory op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 6: ·LEVERING

a)Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van IFactory Levering geschiedt tegen de overeengekomen tarieven.

b) Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

c) De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 1 werkdag, op eventuele tekorten en / of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na

mededeling van de zijde van IFactory dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

d) IFactory zal de apparatuur verpakken voor levering volgens de bij haar geldende maatstaven. In geval de wederpartij een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.

e) Eventuele tekorten en / of beschadigingen van het geleverde en / of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de paklijst te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt wat geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

f) IFactory is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke IFactory afzonderlijk gemachtigd is te factureren.

g)Opgave van de levertijd geschiedt naar beste eer en geweten op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan IFactory bekend waren. Levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. IFactory is niet in verzuim door enkel een overschrijding van de (lever)termijn. IFactory is niet gebonden aan (lever)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. IFactory en de wederpartij zullen zo spoedig als enige overschrijding van een termijn dreigt met elkaar in contact treden en desgewenst schriftelijk bevestigen.

h)Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij, gedurende een periode van twee weken, te zijner beschikking opgeslagen. IFactory is gerechtigd alle gemaakte kosten tijdens de opslag aan de wederpartij door te belasten.

i)Bij afname van het geleverde bij één van de magazijnen van IFactory kan IFactory een geldig legitimatiebewijs vragen aan de wederpartij (of de door de wederpartij aangestelde vervoerder of derde) en zal IFactory niet aansprakelijk zijn voor afname van het geleverde door onbevoegde personen, aangesteld door de wederpartij.

j)Tenzij anders overeengekomen, worden de geleverde goederen zonder eventuele opties of systeemopties geleverd en garandeert IFactory op geen enkele wijze de compatibiliteit met andere programmatuur of apparatuur of de bruikbaarheid voor het door de wederpartij beoogde doel.

Artikel 7: ·TRANSPORT EN RISICO

a)De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan IFactory is verstrekt, door IFactory als goed huisvader / koopman bepaald.

b)Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 8: ·OVERMACHT

a)Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe door overmacht verhinderd is.

b)Van overmacht aan de zijde van IFactory is sprake indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen ten gevolgen van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van IFactory als bij derden, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in haar beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten schuld of risico van IFactory ontstaan. Voor risico van IFactory komt uitsluitend de verhindering die aan haar eigen opzet of grove schuld is te wijten.

c)Van overmacht aan de zijde van IFactory is voorts sprake bij de tekortkoming van haar toeleverancier(s) of van de door IFactory ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze tekortkoming aan opzet of grove schuld van hen of één of meer hunner is te wijten.

d)Indien door overmacht de nakoming door IFactory meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel IFactory als de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.

IFactory is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

e)De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 9: ·INTELLECTUELE EIGENDOM EN VRIJWARING

a)Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij IFactory. Indien de wederpartij op enigerlei wijze inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van IFactory, verbeurt de wederpartij ten gunste van IFactory terstond een dadelijk opeisbare boete van EUR 10.000 (zegge tienduizend EURO) per overtreding, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarnaast verbeurt de wederpartij ten gunste van IFactory een dadelijk opeisbare boete van EUR 2.000 (zegge tweeduizend EURO) voor iedere dag dat de inbreuk op de rechten van IFactory voortduurt, onverminderd de overige rechten van IFactory, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

b)De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem bij overeenkomst of anderszins worden toegekend. Voor het overige zal de wederpartij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

c)De wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van IFactory of haar licentiegevers bevatten. De wederpartij verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 17, deze apparatuur, programmatuur en andere materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de apparatuur, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

d)Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur, programmatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen betreffende het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de apparatuur, programmatuur en andere materialen.

e)Het is IFactory toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien IFactory door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de wederpartij niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal IFactory op verzoek van de wederpartij een reservekopie van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking stellen.

f)Behoudens het geval dat IFactory een reservekopie van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking stelt, heeft de wederpartij het recht één reservekopie van de programmatuur aan te maken en / of te houden. Onder reservekopie wordt in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

g)Indien de wederpartij, of een derde voor hem, programmatuur ontwikkelt dan wel als de wederpartij het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door IFactory ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal de wederpartij IFactory schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. IFactory zal dan binnen een redelijke termijn meedelen of en in hoeverre de wederpartij de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de eventueel door de wederpartij in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en / of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

h)Met inachtneming van de overige bepalingen in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien dat noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende, beoogde gebruik daarvan.

Waar in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door IFactory schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan IFactory te maken.

i)Wederpartij garandeert IFactory te allen tijde dat het gebruik van door de wederpartij verstrekte gegevens, apparatuur, hard- en software en / of anderszins, IFactory niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden.

j)Wederpartij vrijwaart IFactory volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden tegenover IFactory geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt i van dit artikel genoemde garantie.

k) IFactory zal de wederpartij vrijwaren tegen rechtsvorderingen welke gebaseerd zijn op de bewering dat door IFactory zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. De wederpartij dient daartoe IFactory onmiddellijk, schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering, bij gebreke waarvan IFactory de bedoelde vrijwaring niet gestand kan doen.

Daarnaast dient de wederpartij IFactory te machtigen de zaak af te handelen, waaronder mede begrepen dient te worden het treffen van schikkingen. De wederpartij zal dan IFactory volledig informeren en geïnformeerd houden en medewerking verlenen aan IFactory om zich, zo nodig uit naam van de wederpartij, tegen rechtsvorderingen te weren. De verplichting van IFactory de wederpartij te vrijwaren vervalt indien en voor zover de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de wederpartij in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht dan wel heeft laten aanbrengen.

l)Wanneer onherroepelijk vast staat dat de door IFactory zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een aan een derde toebehorend recht op intellectuele of industriële eigendom of wanneer, naar het oordeel van IFactory, een reële kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal IFactory het geleverde tegen creditering, onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding, terugnemen, of zorgdragen dat de wederpartij het geleverde of gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen ongestoord kan gebruiken.

m)Iedere verdere of andere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van IFactory wegens schending van intellectuele of industriële eigendom van derden is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10: ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID

a) IFactory aanvaardt slechts wettelijke aansprakelijkheid en verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden blijkt.

b)De wettelijke aansprakelijkheid van IFactory wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tussen IFactory en de wederpartij beperkt zich tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in die overeenkomst overeengekomen prijs, exclusief BTW. De totale vergoeding voor directe schade zal nooit meer bedragen dan EUR 2.500.000 zegge tweeeneenhalfmiljoen EURO).

c)Onder directe schade wordt verstaan:

– de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij moet maken om de prestatie van IFactory aan de bedingen in de overeenkomst tussen IFactory en de wederpartij te laten voldoen;

– de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van dat deel van het oude systeem, dat uit hoofde van de overeenkomst tussen IFactory en de wederpartij vervangen dan wel aangepast wordt / is;

– de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft moeten maken om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, echter slechts voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade als bedoeld in de zin van deze voorwaarden;

– de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, echter slechts voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in de zin van deze voorwaarden.

d)De wettelijke aansprakelijkheid van IFactory voor schade door dood, lichamelijk, letsel en/of voor materiele schadebeperkt zich tot een bedrag van EUR 2.500.000 (zegge tweeeneenhalfmiljoen EURO) maximaal per gebeurtenis. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt in die zin gezien als één gebeurtenis.

e) IFactory aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade. Onder indirecte schade is onder anderen begrepen: gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie.

f)Buiten de in artikel 10b, 10c en 10d genoemde gevallen rust op IFactory geen enkele verplichting of aansprakelijkheid tot schadevergoeding, ongeacht de gronden waarop een claim tot schadevergoeding zou zijn gebaseerd.

g)Aansprakelijkheid van IFactory wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tussen IFactory en de wederpartij ontstaat slechts indien de wederpartij IFactory onmiddellijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke stelt, stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming door IFactory en IFactory ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

h)Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade, in detail omschreven, zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na het ontstaan van de schade, bij aangetekend schrijven aan IFactory meldt.

i)De wederpartij vrijwaart IFactory voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in enig product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door IFactory geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

j)De wederpartij heeft voornamelijk geen recht om schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor enige schade, door wederpartij of derden geleden, ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van IFactory verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig is geweest als gevolg van normale slijtage van de geleverde zaken.

k) IFactory is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of producten en/of diensten. In geen geval is IFactory aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat u in uw verantwoordelijkheden tekort schiet, noch voor bedrijfsschade, waaronder schade wegens gederfde winst of besparingen, of andere gevolgschade, of voor vorderingen door derden tegen u ingesteld, ook niet indien IFactory op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, verlies of vordering.

L) IFactory bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 11: RECLAMES

a)Eventuele reclames worden door IFactory slechts in behandeling genomen indien deze reclames IFactory schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond der klachten.

b)Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.

c)Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan behoudt IFactory zich het recht voor om reclames niet meer in behandeling te nemen.

d)Indien de reclame door IFactory gegrond wordt bevonden, is IFactory uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, tenzij IFactory voorkeur geeft aan creditering.

e)Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichtingen van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

f)Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van IFactory, onder door IFactory te bepalen voorwaarden.

Artikel 12: GARANTIE

a)Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent IFactory zodanige garantie met betrekking tot de door IFactory geleverde producten, als deze door de producent van de betreffende producten wordt geboden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt garantie slechts verstrekt op de geleverde materialen IFactory is gerechtigd arbeidskosten en voorrijdkosten in rekening te brengen.

b Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door IFactory in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

c)De garantie vervalt, indien door de wederpartij en / of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik is gemaakt van het geleverde.

d)De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en / of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden dan wel wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

e)Vervangt IFactory ter voldoening van garantieverplichtingen onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van IFactory.

f)Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is IFactory niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP EN PANDRECHT

a)Geleverde apparatuur, programmatuur of materialen blijven eigendom van IFactory, tot het moment waarop alle, door IFactory krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden dan wel nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.

b)Ingeval de wederpartij:

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel enig beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, dan wel komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

– het voornemen heeft, of besluit tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van haar activiteiten naar het buitenland, een der vennoten uittreedt, de reglementen of statuten van wederpartij worden gewijzigd, of een wijziging optreedt in de aandeelhouders, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van IFactory een aanmerkelijke verzwaring van risico’s met zich meebrengt;

– voor het aangaan van deze overeenkomst IFactory niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden, waarvan het belang naar het oordeel van IFactory dusdanig zwaar weegt, dat, ware IFactory wel ingelicht, zij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou zijn aangegaan;

– enige uit kracht der Wet van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; is IFactory gerechtigd door het enkel plaatsvinden van één der gemelde omstandigheden de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van de geleverde apparatuur, programmatuur of materialen terug te vorderen.

Annulering en terugname, door omstandigheden als in dit artikel 13b omschreven, laat het recht van IFactory op vergoeding voor verlies, rente en / of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van IFactory op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

c)De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Het is de wederpartij niet toegestaan enig pandrecht op de goederen te (laten) vestigen en evenmin mogen de goederen strekken tot enige zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet geheel betaalde goederen, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld, alsmede de doorverkoop schriftelijk binnen vijf dagen na moment van verkoop te melden aan IFactory onder vermelding van de locatie waar de apparatuur zich bevindt.

d)IFactory is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van deze voorwaarden bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen op straffe van een boete van EUR 5.000 (zegge vijfduizend EURO) per dag dat hij hiermee in gebreke is / blijft.

e)Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van IFactory, uit welken hoofde ook, verkrijgt IFactory bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door OnDemand Rentals geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. Zolang een van de vorderingen van OnDemand Rentals niet is voldaan verkrijgt IFactory tevens bezitloos pandrecht op alle vorderingen welke wederpartij jegens enige derde geldend zou kunnen maken in verband met door IFactory geleverde zaken. De wederpartij is gehouden IFactory op eerste verzoek alle relevante informatie en documentatie dienaangaande te verschaffen op straffe van een boete van EUR 2.500,- (zegge vijfentwintighonderd EURO) per dag dat hij hiermee in gebreke is / blijft. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van de zijde van IFactory gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

 

Artikel 14: REPARATIE

a)Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle door IFactory uit te voeren reparatiewerkzaamheden verricht tegen geldend tarief en worden alle vervangen onderdelen en / of materialen eigendom van IFactory. Indien garantie-aanspraken bestaan worden geen materiaalkosten in rekening gebracht.

b) IFactory is te allen tijde gerechtigd enig goed dat IFactory onder enigerlei titel van de wederpartij onder zich houdt terug te houden tot het moment dat de wederpartij al wat hij IFactory verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien IFactory zich genoodzaakt ziet dit retentierecht uit te oefenen, is IFactory tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief stalling- en opslagkosten.

Artikel 15: BETALING

a)Alle facturen dienen door de wederpartij te worden voldaan binnen 14 dagen vanaf factuurdatum. Tenzij anders is overeengekomen.

b)Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door IFactory gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

c)In geval de wederpartij:

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel enig beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, dan wel komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

– het voornemen heeft, of besluit tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van zijn activiteiten naar het buitenland, een der vennoten uittreedt, de reglementen of statuten van wederpartij worden gewijzigd, of een wijziging optreedt in de aandeelhouders, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van IFactory een aanmerkelijke verzwaring van risico’s met zich meebrengt;

– voor het aangaan van deze overeenkomst IFactory niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden, waarvan het belang naar het oordeel van IFactory dusdanig zwaar weegt, dat, ware IFactory wel ingelicht, zij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou zijn aangegaan;

– enige uit kracht der Wet van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; heeft IFactory door het enkel plaatsgrijpen van één der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door IFactory verleende diensten of geleverde zaken, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten van IFactory, waaronder het recht van IFactory op vergoeding van kosten, schaden en rente.

d)Indien onder wederpartij, blijkens omschrijving in de (koop)-overeenkomst, meer dan één persoon wordt verstaan, dan is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor al wat IFactory uit hoofde van deze overeenkomst te vorderen heeft of zal hebben. De kwijtschelding van eventuele schulden aan een der hoofdelijke medeschuldenaren dan wel ontslag aan hem, bevrijdt nimmer de overblijvende schuldenaren van hun verplichtingen.

Artikel 16: RENTE EN KOSTEN

a)Indien betaling van enig verschuldigd bedrag niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldatum van de betreffende factu(u)r(en) de alsdan geldige wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

b)Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de wederpartij, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, gehouden alle door IFactory te maken gerechtelijke en buiten- gerechtelijke kosten te vergoeden. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en proces-

bijstand, door IFactory gemaakt dan wel aan IFactory in rekening gebracht, welke het liquidatietarief te boven gaan.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn wettelijk vastgesteld.

Artikel 17: VERTROUWELIJKE GEGEVENS EN NIET- OVERNAME BEDING

a) IFactory en de wederpartij verklaren nadrukkelijk dat alle voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst bekend geworden informatie van vertrouwelijk karakter geheim zal blijven. Informatie heeft in ieder geval een vertrouwelijk karakter wanneer dit door één der partijen als vertrouwelijk is aangemerkt. Daarnaast heeft informatie een vertrouwelijk karakter wanneer de vertrouwelijkheid ervan redelijkerwijs kan worden vermoed.

b)De wederpartij zal gedurende de looptijd en één jaar na beëindiging van de looptijd van de overeenkomst geen medewerkers van IFactory in dienst nemen dan wel anderszins, hetzij direct, hetzij indirect, voor zich laten werken.

Artikel 18: VERHUUR VAN APPARATUUR

§ 1: Algemeen

a)De in dit artikel 18 vermelde bepalingen zijn, naast de overige artikelen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, van toepassing indien en voor zover door IFactory apparatuur, programmatuur of andere materialen verhuurd wordt.

b) IFactory verbindt zich aan de wederpartij, de in de (ver)huurovereenkomst nader gespecificeerde apparatuur, programmatuur of andere materialen, ten gebruikte in huur af te staan, gelijk de wederpartij zich verbindt deze zaken van IFactory ten gebruikte in huur aan te nemen.

c)De wederpartij verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde onverwijld na beëindiging van de huurperiode aan IFactory terug te bezorgen, één en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

d)De wederpartij is de huurprijs geheel bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.

e)Uiterlijk één werkdag (of, indien de huurperiode korter is dan één week, minimaal de helft van de huurperiode) voor afloop van de overeengekomen huurperiode dient de wederpartij aan IFactory schriftelijk mede te delen of de wederpartij van de in de (ver)huurovereenkomst aangeboden verlengingsoptie gebruik wenst te maken. Indien IFactory dienaangaande geen bericht van de wederpartij heeft ontvangen wordt de huurperiode steeds stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode, tenzij IFactory kenbaar maakt de overeenkomst te willen beëindigen.

f)Indien in de (ver)huurovereenkomst een koopoptie ter zake van apparatuur, programmatuur of andere materialen is opgenomen, kan de wederpartij van die koopoptie slechts gebruik maken wanneer hij volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit die (ver)huurovereenkomst.

g) IFactory hanteert een waarborgsom, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van de apparatuur. Deze waarborgsom dient altijd vooraf te zijn voldaan

h) Als u apparatuur in Amersfoort ophaalt, geldt een legitimatieplicht. Van het paspoort of rijbewijs zal een kopie worden gemaakt.

i)Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huur- of verkoopfacturen contant, per telefonische overboeking of op basis van bankoverschrijving vooraf te worden betaald. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, wordt de vervolgfactuur toegezonden welke per omgaande betaald dient te worden, tenzij anders is overeengekomen

j) Storingen aan de apparatuur, voor zover niet door u veroorzaakt, worden in de Benelux kosteloos verholpen tegen best effort tenzij een aanvullend service contract is afgesloten. De huurperiode zal, zover mogelijk, kosteloos verlengd worden met de periode dat de apparatuur door de storing buiten gebruik is geweest. Indien de storingen niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle reparatiekosten in rekening worden gebracht.

§ 2: Annulering

Bij annulering van een huurovereenkomst wordt 100% van de totaal overeengekomen huursom aan de wederpartij in rekening gebracht. Transport- en installatiekosten zullen alsdan aan de wederpartij worden doorberekend voor zover deze kosten door IFactory zijn gemaakt of aan IFactory in rekening zijn gebracht. Annulering van de (ver)huurovereenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

§ 3: Huurperiode

a)De huur van de apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt door partijen aangegaan voor een overeengekomen periode. Deze periode vangt aan op de dag van aflevering van de apparatuur, programmatuur of andere materialen door IFactory en eindigt op de overeengekomen einddatum indien de apparatuur, programmatuur of andere materialen op de einddatum geheel en in goede staat door de wederpartij bij IFactory zijn terugbezorgd. Wanneer de apparatuur, programmatuur of andere materialen op de einddatum niet, niet volledig of niet in goede staat door IFactory is terugontvangen wordt de einddatum geacht te zijn bereikt op het moment dat de wederpartij alsnog de apparatuur, programmatuur of andere materialen geheel en in goede staat bij IFactory terugbezorgd.

b)Wanneer de apparatuur, programmatuur of andere materialen binnen de overeengekomen huurperiode aan IFactory worden terugbezorgd, blijven de initieel overeengekomen huurpenningen over de hele, overeengekomen periode verschuldigd.

c)IFactory behoudt zich het recht voor bij wanbetaling na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode de (ver)huurovereenkomst niet te verlengen. IFactory is niet verplicht ter zake opgaaf van redenen te verstrekken.

§ 4: Beschikbaarstelling

a)IFactory draagt er zorg voor dat de apparatuur, programmatuur of andere materialen voldoen aan de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. De wederpartij is verplicht IFactory onverwijld te informeren over eventuele aanspraken van derden op grond van vermeende inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten, zodat IFactory alle noodzakelijke maatregelen kan treffen om het ongestoord gebruik van de apparatuur, programmatuur of andere materialen te laten voortduren.
§ 5: Installatie

a)Indien schriftelijk overeengekomen, zal IFactory de apparatuur installeren of laten installeren.

b)In alle gevallen zal de wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. IFactory zal desgewenst betreffende de aanleg van deze faciliteiten aan de wederpartij een offerte uitbrengen.

c)De wederpartij zal IFactory voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van IFactory

§ 6: Risico

a)Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen voor rekening van de wederpartij, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet verrichte handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht zijdens de wederpartij. De wederpartij is verplicht alle schade aan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te vergoeden op basis van vervangingswaarde.

b) Gedurende de periode(n) van verzending van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen binnen de landen van de wereld, exclusief Cuba, Noord Korea, Myanmar, Iran, Syrië en Soedan, zal IFactory deze verzekerd houden ter zake van het transportrisico voor EUR 500.000 (zegge vijfhonderdduizend EURO) als maximum per gebeurtenis. Het eigen risico bedraagt per schadegeval EURO 500 (zegge vijfhonderd EURO) per gebeurtenis.

c) Gedurende de looptijd van de (ver)huurovereenkomst zal IFactory de apparatuur, programmatuur of andere materialen op de risicolocatie, binnen Europa, verzekerd houden tegen diefstal met sporen van braak indien en voor zover de apparatuur, programmatuur of andere materialen zich in een beveiligd pand bevinden voor maximaal EURO 500.000 per gebeurtenis voor verblijf en gebruik op de verhuurlocatie. Het eigen risico bedraagt per schadegeval EUR 1.000 (zegge duizend EURO) per gebeurtenis. Tegen brand- en waterschade dient u zelf een verzekering af te sluiten. Het transport van apparatuur naar beurzen binnen West-Europa en het verblijf van de apparatuur op beurzen binnen West-Europa (mits pand is beveiligd) is verzekerd door IFactory met een maximum van EUR 500.000 (zegge vijfhonderdduizend EURO) per gebeurtenis tijdens transport van/naar, alsmede verblijf en gebruik op beurzen/tentoonstellingen. Het eigen risico bedraagt per schadegeval EUR 500 (zegge vijfhonderd euro). Bij diefstal dient u binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en IFactory direct een kopie van het proces-verbaal te zenden.

§ 7: Gebruik

a)Gedurende de gehele huurperiode is de wederpartij gehouden de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen naar hun aard en bestemming te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en / of beschadiging.

b)De uit hoofde van de (ver)huurovereenkomst ter beschikking gestelde programmatuur mag uitsluitend worden gebruikt op de uit hoofde van die (ver)huurovereenkomst ter beschikking gestelde Central Processor Unit (CPU) waarop de gehuurde programmatuur is geïnstalleerd. Indien de gehuurde CPU zodanig defect raakt dat de gehuurde programmatuur niet langer op de gehuurde CPU kan worden gebruikt, dan mag de gehuurde programmatuur – uitsluitend voor de periode gedurende welke dit defect zich voordoet – op een andere CPU worden gebruikt.

c)Het is de wederpartij toegestaan twee archief- of back-up kopieën te maken ten behoeve van het gebruik op de gehuurde CPU. De wederpartij dient alle vermeldingen van auteurs- en merkenrechten op deze kopieën over te nemen. Bij het einde van de (ver)huurovereenkomst dient de wederpartij – ingeval geen gebruik gemaakt wordt van een koopoptie – alle kopieën van de in zijn bezit zijnde gehuurde programmatuur terstond te vernietigen.

d)Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke mutaties en / of reparaties van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen door of namens IFactory uitgevoerd. De wederpartij mag slechts na voorafgaande, schriftelijke toestemming van IFactory de eventuele mutaties en / of reparaties laten uitvoeren door deskundig personeel, waarbij uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt.
Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen zijn voor rekening van IFactory, derhalve zullen alle (reparatie)kosten ten gevolge van onder anderen overbelasting en / of ondeskundig gebruik voor rekening van de wederpartij zijn. Mankementen aan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen dienen terstond schriftelijk aan IFactory te worden gemeld.

e)Gedurende de huurperiode is IFactory te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te controleren. De wederpartij dient op eerste verzoek van IFactory onverwijld toegang tot de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te verlenen. Ook bij derden als er sprake is van doorverhuur.

f)Het is de wederpartij, op straffe van een direct opeisbare boete van EUR 15.000 (zegge vijftienduizend EURO), verboden de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen door natrekking, vermenging of enige andere wijze de zelfstandigheid te ontnemen of de eigendomsrechten van IFactory ter zake van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te beperken, zulks onverminderd de overige rechten van IFactory, waaronder het recht van volledige schadevergoeding.

§ 8 Terug bezorging van apparatuur, programmatuur of andere materialen

a)Na afloop van de huurperiode is de wederpartij verplicht de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat, compleet terug te bezorgen bij het magazijn van IFactory B.V

b)Indien de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde en / of onbeschadigde toestand aan IFactory worden terugbezorgd, is de wederpartij verplicht alle kosten met betrekking tot de noodzakelijke reiniging en / of herstel van schade aan IFactory te vergoeden. Bij terug bezorging heeft de wederpartij het recht de toestand van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan het door IFactory op te stellen schaderapport beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door IFactory geconstateerde gebreken en de daaruit voortvloeiende reinigings- en / of herstelkosten, rust op IFactory geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.

c)Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en / of herstel van schade aan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen is de wederpartij aan IFactory huurpenningen schuldig, in overeenstemming met de (ver)huurovereenkomst betrekking hebbend op die apparatuur, programmatuur of andere materialen en is de wederpartij verplicht de huurpenningen in overeenstemming met de oorspronkelijke (ver)huurovereenkomst aan IFactory te betalen.

§ 9: Verpakkingsmateriaal

Het met betrekking tot enige (ver)huurovereenkomst meegeleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van IFactory. Ingeval enig verpakkingsmateriaal bij terug bezorging van de gehuurde apparatuur, programmatuur of ander materialen ontbreekt, zal IFactory de kosten van vervangend verpakkingsmateriaal per artikel waarvan de verpakking ontbreekt, aan de wederpartij in rekening brengen.

§ 10: Aansprakelijkheid

a)IFactory draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze leverings- en betalingsvoorwaarden is bepaald. IFactory zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De wederpartij heeft geen recht om betaling van de huurpenningen te weigeren, dan wel de ontbinding van de (ver)huurovereenkomst en / of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming aan de zijde van IFactory, behoudens indien en voor zover deze toerekenbare tekortkoming is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van IFactory zelf. In het bijzonder is IFactory niet aansprakelijk voor enige schade door de wederpartij of derden geleden ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van IFactory, verzuim of vertraging in de levering van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen, of herstel hiervan, indien dit herstel noodzakelijk is geweest ten gevolge van normale slijtage van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

b)De aansprakelijkheid van IFactory is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die de leverancier / fabrikant van de betreffende apparatuur, programmatuur of andere materialen jegens IFactory heeft, zoals blijkt uit de Algemene Voorwaarden van de betreffende leverancier / fabrikant.

§ 11: Tussentijdse beëindiging

a)IFactory is gerechtigd de (ver)huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen in geval van/dat:

•Het niet voldoen van enige verplichting van de wederpartij uit hoofde van de onderhavige of enig andere, met IFactory gesloten, (ver)huur- en/of (ver)koopovereenkomst;

•(Dreigend) faillissement van de wederpartij of indien surséance van betaling is aangevraagd of verkregen, dan wel beslag is gelegd op eigendommen van de wederpartij, of de onderneming van de wederpartij geheel of gedeeltelijk is of wordt stilgelegd of geliquideerd dan wel wanneer de wederpartij onder curatele is of wordt gesteld;

•Het voornemen of besluit daartoe van de wederpartij tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van zijn activiteiten naar het buitenland, één of meerdere vennoten van de wederpartij uittreden, of de reglementen en / of statuten van de wederpartij worden gewijzigd, of een wijziging optreedt in de aandeelhouders, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van IFactory een aanmerkelijke verzwaring van risico’s met zich brengt;

•De wederpartij voor het aangaan van de (ver)huurovereenkomst IFactory niet in kennis heeft gesteld van feiten en / of omstandigheden, waarvan het belang, naar het oordeel van IFactory, van dien aard is, dat IFactory, ware zij wel ingelicht, de (ver)huurovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.

b)Ingeval van onmiddellijke beëindiging van de (ver)huurovereenkomst is de wederpartij in ieder geval aan IFactory een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de som van de in de (ver)huurovereenkomst bedongen huurtermijnen, verminderd met wat al door de wederpartij terzake is betaald en vermeerderd met rechten en kosten, één en ander onverminderd het recht van IFactory om van de wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.

c)Ingeval van onmiddellijke beëindiging van de (ver)huurovereenkomst is IFactory gerechtigd de haar in eigendom toebehorende apparatuur, programmatuur of andere materialen terstond terug te nemen. De wederpartij verklaart nu voor dan IFactory toegang te zullen verlenen tot de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen en aan een dergelijke terugname van apparatuur of andere materialen zijn volledige medewerking te verlenen, terwijl alle door of vanwege IFactory gemaakte en/of te maken kosten van deze terugname voor rekening komen van de wederpartij.

Artikel 19: VERKOOP VAN APPARATUUR

§ 1: Algemeen

De in dit artikel 19 vermelde bepalingen zijn, naast de overige artikelen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, van toepassing indien en voor zover door IFactory apparatuur wordt verkocht.
§ 2: Installatie

a)Indien schriftelijk overeengekomen, zal IFactory de apparatuur installeren of laten installeren.

b)In alle gevallen zal de wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. IFactory zal desgewenst betreffende de aanleg van deze faciliteiten aan de wederpartij een offerte uitbrengen.

c)De wederpartij zal IFactory voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van IFactory

§ 3: Retourzendingen

a)Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is IFactory niet verplicht retourzendingen van de wederpartij te accepteren.

b)In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door IFactory van de door de wederpartij opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij de wederpartij totdat zij door IFactory zijn gecrediteerd.

c)IFactory behoud zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15 % van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van EUR 50 (zegge vijftig EURO).

§ 4: Acceptatie

IFactory zal de apparatuur aan de wederpartij ter beschikking stellen door aflevering van de goederen, indien een door IFactory uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij de wederpartij.
De apparatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door IFactory uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.

§ 5: Garantie

a)Garantie op apparatuur wordt door IFactory verleent conform artikel 12 van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

b)Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door IFactory in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

§ 6: Apparatuur van toeleverancier

Indien en voor zover IFactory apparatuur van derden aan de wederpartij levert, zullen, mits zulks door IFactory schriftelijk aan de wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. De wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de wederpartij ter inzage ten kantore van IFactory en zullen op eerste verzoek aan de wederpartij worden toegezonden.

§ 7: Programmatuur van toeleverancier
Indien en voor zover IFactory programmatuur van derden aan de wederpartij ter beschikking stelt, zijn de voorwaarden van die derden van toepassing. De wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.
Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en IFactory om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

Artikel 20: CONSULTANCY

§ 1: Algemeen

De in dit artikel 20 vermelde bepalingen zijn, naast de overige artikelen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, van toepassing indien en voor zover door IFactory Consultancy werkzaamheden worden verricht.

§ 2: Diensten

a)IFactory zal zich naar beste kunnen inspannen de consultancy werkzaamheden met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Een aanvaarde opdracht tot het verrichten van consultancy werkzaamheden leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.

b)Indien is overeengekomen dat de consultancy werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is IFactory gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

c)Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is IFactory gehouden bij de uitvoering van de consultancy werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van afnemer op te volgen. IFactory is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen consultancy werkzaamheden wijzigen of aanvullen.

d)Indien de overeenkomst tot het verrichten van consultancy werkzaamheden is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal IFactory steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties.

e)Indien IFactory op verzoek of met instemming van afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen consultancy werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door afnemer aan IFactory worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van IFactory. IFactory is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Afnemer aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van afnemer en IFactory, kunnen worden beïnvloed. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse of een ontwerp wordt uitgebreid of gewijzigd.

f)Het bepaalde in art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek is steeds uitgesloten.

g)Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

h)Voor zover voor de consultancy werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal IFactory afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

i)Voor zover de consultancy werkzaamheden van IFactory bestaan uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan IFactory steeds voor aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden volledig doorbelast.

j)Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van IFactory aanleiding geeft, is IFactory gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

k)Tussentijdse beëindiging opdracht (overmacht). IFactory heeft het recht zich terug te trekken, indien als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld, een goede opdrachtuitvoering belemmerd.

l)Installatie

a)Indien schriftelijk overeengekomen, zal IFactory de apparatuur installeren of laten installeren.

b)In alle gevallen zal de wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. IFactory zal desgewenst betreffende de aanleg van deze faciliteiten aan de wederpartij een offerte uitbrengen.

c)De wederpartij zal IFactory voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden te allen tijde toegang verlenen tot de plaats van installatie.

Artikel 21: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a)Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met IFactory en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b)Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van IFactory is gelegen.

c) IFactory is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval IFactory de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. De wederpartij heeft dan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

d)Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee al benoemde scheidslieden samen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

e) De onderhavige algemene voorwaarden kunnen door IFactory eenzijdig worden gewijzigd, waarna IFactory de opdrachtgever voorziet van een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden.

 

English

 

General terms and conditions of supply and payment of:

IFACTORY B.V.,

with its registered office and principal place of business in Amersfoort, the Netherlands, filed with the Chamber of Commerce and Industry for Gooi- en Eemland in Amersfoort, the Netherlands, under number 32103372.

Article 1: ·DEFINITIONS

a) name IFACTORY B.V., established at Fortranweg 8, 3821 BK Amersfoort, the Netherlands.

Hereinafter referred to as IFACTORY

b) The other party: each natural person or legal entity with whom IFACTORY or one of its subsidiary companies has concluded an agreement.

Article 2: ·GENERAL

a) All offers from and agreements with IFACTORY and the performance thereof are exclusively governed by the present terms and conditions.

b) The applicability of purchase or other terms and condition of the other party is expressly rejected.

c) If any provision of these General terms and conditions of supply and payment is void or declared void the other provisions of these General terms and conditions of supply and payment will remain in full effect and unchanged. IFACTORY and the other party will in that case include new provisions for the replacement of the void provision or the provision that is declared void in mutual consultation. The objective and the effect of the void provision or the provision that is declared void will be observed as far as possible in doing so.

Article 3: ·AGREEMENT

a) With the exception of situations as set out hereinafter, an agreement with IFACTORY only comes into effect after IFACTORY has accepted or confirmed an assignment in writing, whereby the date of the confirmation is the determining factor. The confirmation of the assignment is deemed to represent the agreement correctly and completely, except for when the other party objects thereto in writing within three working days.

b) Any additional arrangements or amendments subsequently made will only bind IFACTORY if these have been confirmed in writing by IFACTORY.

c) For transactions for which by their nature and extent no written offer or confirmation of the assignment is sent, the invoice is deemed to represent the agreement correctly and completely, unless a complaint is submitted by the other party within 5 working days.

d) Each agreement is entered into on the part of IFACTORY subject to the resolutive condition that the other party – exclusively at the assessment of IFACTORY – appears to have sufficient creditworthiness for the financial performance of the agreement.

e) IFACTORY is at all times entitled to require payment, in full or in part, from the other party prior to (further) provision of performance.

f) IFACTORY is entitled, if IFACTORY deems this necessary or desirable for the correct execution of the assignment provided to IFACTORY, and after consultation with the other party, to engage other parties for the performance of the agreement, the costs of which will be charged on to the other party in conformity with the price quotes provided.

Article 4: ·PRICES AND RATES

a) Unless stated otherwise the prices and rates of IFACTORY are:

– based on delivery ex works or ex warehouse of IFACTORY, or ex works or ex warehouse of third parties;

– excluding VAT, import duties, other taxes, levies and duties, which are or will be imposed by authorities;

– excluding the costs of packaging, loading and unloading, installation, transport and insurance.

b) In the event that the agreement stipulates instalments that are periodically payable, IFACTORY will be entitled to, by means of written notice to the other party, adjust the prices and rates of the periodically payable instalments, with due regard to a period of at least two months.

c) If the other party does not agree to the adjustment of the prices and rates proposed by IFACTORY, as referred to in this article 4b and 4c, the other party will be entitled, within 5 working days after the notice from IFACTORY referred to in this article, to cancel the agreement in writing with effect from the date stated in the notice from IFACTORY on which the price adjustment would have come into effect, or as the case may be, prior to the implementation thereof has commenced.

Article 5: TERMINATION OF THE AGREEMENT

a) With the exception of the conditions referred to in article 15 of these General terms and conditions of supply and payment, the entitlement to termination of the agreement only accrues to each of the parties if the other Party, after proper written notice of default, which is as detailed as possible and whereby a reasonable period will be set out for the remedy of the failure, attributably fails in the fulfilment of the material obligations ensuing from that agreement.

b) If the other party, after an agreement for the purchase and sale of equipment, software, or other materials has come into effect, wishes to cancel this, 40% of the order price (possibly increased by VAT, import duties, other taxes, levies and duties, which are or will be imposed by authorities) will be charged as cancellation charges, without prejudice to the right of IFACTORY to compensation in full, including lost profit.

Article 6: ·DELIVERY

a) From the time of delivery the purchase will be at the risk of the other party. Unless agreed otherwise the delivery takes place ex warehouse of IFACTORY. Delivery takes place at the agreed rates.

b) The time when the purchase is ready for transport applies as the time of delivery.

c) The other party is obliged to inspect the delivery immediately at the time of delivery, but in any event within 1 working day, for any shortfall and/or damage, or as the case may be to execute this inspection after notification on the part of IFACTORY that the goods are available for the other party.

d) IFACTORY will package the equipment for delivery in accordance with the criteria applicable at the company. In the event that the other party requires special packaging the additional costs attached thereto will be at the expense of the other party.

e) Any shortfall and/or damage of/to the delivery and/or the packing that are present upon delivery, must be reported by the other party in the packing list, or the other party must have it reported in the packing list, in the absence of which the delivery will be deemed to have been approved. Complaints concerning this will no longer be dealt with in that case.

f) IFACTORY is entitled to deliver in parts (partial deliveries), which IFACTORY is authorised to invoice for separately.

g) Statement of the delivery period takes place in good faith on the basis of the data that were known to IFACTORY upon entering into the agreement. The delivery periods will be adhered to as much as possible. IFACTORY will not be in default by means of the sole exceeding of the (delivery) period. IFACTORY is not bound to (delivery) periods that can no longer be achieved due to circumstances beyond the control of IFACTORY, which occurred after entering into the agreement. IFACTORY and the other party will contact each other as soon as possible if any exceeding of a period is pending and, if required, confirm this in writing.

h) If the goods, after the expiry of the delivery period, are not taken receipt of by the other party, the goods will be stored and available to the other party for a period of two weeks. IFACTORY will be entitled to charge on all costs incurred during the storage to the other party.

i) In case of taking receipt of the delivery from one of the warehouses of IFACTORY, IFACTORY can request a valid proof of identity from the other party (or the carrier, or a third party, appointed by the other party) and IFACTORY will not be liable for the taking receipt of the goods by incompetent persons, appointed by the other party.

j) Unless agreed otherwise the delivered goods are delivered without any options or system options and IFACTORY does not guarantee in any manner whatsoever the compatibility with other software or equipment or the usability for the objective intended by the other party.

Article 7: ·TRANSPORT AND RISK

a) The manner of transport, dispatch and packaging will be determined by IFACTORY with due care if no further instructions are provided to IFACTORY by the other party.

b) Any specific requirements of the other party concerning the transport/dispatch will only be executed if the other party has stated that it will bear the extra costs thereof.

Article 8: ·FORCE MAJEURE

a) None of the parties is obliged to fulfilment of any obligation if they are prevented from doing so as a result of force majeure.

b) There will be force majeure on the part of IFACTORY if, after the concluding of the agreement, IFACTORY is prevented from fulfilling its obligations under the agreement resulting from war, threat of war, civil war, riot, wilful damage, fire, water damage, floods, industrial actions, business sit-in, exclusion, import and export barriers, government measures, defects of machinery, breakdowns in the supply of energy in the business of IFACTORY as well as in the business of third parties, during storage as well as during transport, whether or not under its management, and furthermore due to all other causes, which have arisen and are beyond the fault or risk of IFACTORY. Any hindrances to which can be attributed to the intention or gross negligence on the part of IFACTORY are exclusively at the risk of IFACTORY.

c) There will furthermore be force majeure on the part of IFACTORY in the event of failure of its supplier(s), or of auxiliary persons engaged by IFACTORY, also if this failure can be attributed to intention or gross negligence on the part of one or more of them.

d) If fulfilment by IFACTORY is delayed by more than two months due to force majeure, IFACTORY as well as the other party will be entitled to regard the agreement as terminated.
IFACTORY will be entitled to claim payment for the goods and services that have been executed by it during the performance of the agreement prior to the occurrence of the circumstance which caused the force majeure situation.

e) The party that believes to be (to become) situated in a force majeure situation must immediately inform the other party of this.

Article 9: ·INTELLECTUAL PROPERTY AND INDEMNITY

a) All intellectual or industrial property rights to all software, equipment or other materials such as analyses, designs, documentation, reports, offers as well as preparatory material thereof, developed or made available pursuant to the agreement, are vested exclusively in IFACTORY. If the other party in any manner whatsoever infringes the intellectual or industrial property rights of IFACTORY the other party will incur for the benefit of IFACTORY an immediately due and payable financial penalty of EURO 10,000 (in words ten thousand EURO) per infringement, without any notice of default being necessary. In addition, the other party will incur for the benefit of IFACTORY an immediately due and payable financial penalty of EURO 2,000 (in words two thousand EURO) for each day the infringement of the rights of IFACTORY continues, without prejudice to the other rights of IFACTORY, including the right to compensation in full.

b) The other party exclusively acquires the rights of use and entitlements that are granted to the other party by the agreement or otherwise. The other party will not reproduce or make copies of the software in all other respects.

c) The other party is familiar with the fact that the equipment, software and other materials made available contain confidential information and trade secrets of IFACTORY or its licensors. The other party undertakes, without prejudice to the provisions of article 17, to keep this software, equipment and materials confidential, and not to disclose these, or give these in use to third parties, and to only use these for the purpose for which these were made available to the other party. Third parties also include all persons employed in the organisation of the other party who do not necessarily need to use the software, equipment and/or other materials.

d) The other party is not permitted to remove or change any specification with regard to copyright, brands, trade names or other intellectual or industrial property rights from the equipment, software, or other materials, including indications concerning the confidential nature and confidentiality of the equipment, software and other materials.

e) IFACTORY is permitted to take technical measures for the protection of the software. If IFACTORY has secured the software by means of technical protection the other party will not be permitted to remove or avoid this protection. If the security measures have the result that the other party is not able to make a reserve copy of the software IFACTORY will upon request from the other party make a reserve copy of the software available to the other party.

f) With the exception of the event in which IFACTORY makes a reserve copy of the software available to the other party, the other party has the right to make and/or keep one single reserve copy of the software. A reserve copy is taken to mean in these General terms and conditions of supply and payment: a physical object in which the software is recorded, exclusively for the replacement of the original copy of the software in the event of involuntary loss of possession or damage. The reserve copy must be an identical copy and must always be provided with the same labels and indications as the original copy.

g) If the other party, or a third party on behalf of the other party, develops software, or if the other party has the intention to do so and the other party requires information related to the interoperability of the software to be developed by the other party and the software made available to it by IFACTORY in order to effect this interoperability, the other party will request the required information in writing with specifications from IFACTORY. IFACTORY will in that case inform the other party within a reasonable period if, and to what extent, the other party can acquire the required information and subject to what conditions, also including financial conditions and conditions concerning any third parties to be engaged by the other party. In these General terms and conditions of supply and payment interoperability is taken to mean: the capability of software to exchange information with other components of a computer system and/or software and to communicate by means of this information.

h) With due regard to the other provisions of these General terms and conditions of supply and payment the other party will be entitled to improve errors in the software made available to it, if this is necessary for the intended use thereof, ensuing from the nature of the software.
When mention is made in these General terms and conditions of supply and payment of rights or obligations with regard to errors, the errors are taken to mean the failure to comply with the functional specifications made known in writing by IFACTORY. There will only be an error if this can be demonstrated and can be reproduced. The other party is obliged to report errors promptly to IFACTORY.

i) The other party at all times guarantees to IFACTORY that the use of data, equipment, hardware and software and/or otherwise, provided by the other party will not bring IFACTORY into conflict with statutory regulations or protective rights of third parties.

j) The other party fully indemnifies IFACTORY against all direct and indirect consequences of claims that third parties could be permitted to enforce against IFACTORY on the basis of infringement of the guarantee referred to in point i of this article.

k) IFACTORY will indemnify the other party against legal actions that are based on the allegation that software, equipment and materials developed by IFACTORY itself infringe intellectual or industrial property rights applicable in the Netherlands. The other party must for this purpose immediately inform IFACTORY in writing of the existence and the contents of the legal action, in the absence of which IFACTORY cannot effect the indemnity referred to.
In addition, the other party must authorise IFACTORY to deal with the case, which must also include reaching settlement. In that case the other party will fully inform, and keep informed, IFACTORY and will provide cooperation to IFACTORY to put forward defences against the legal actions and if necessary in the name of the other party. The obligation of IFACTORY to indemnify the other party will lapse if and insofar as the infringement is related to changes that the other party has made to the software, equipment, or materials, or as the case may be has had these changes made.

l) If it has been irrevocably established that the software, equipment, or materials developed by IFACTORY itself infringe intellectual or industrial property rights accruing to a third party, or when, in the opinion of IFACTORY, there is a realistic chance in existence that such infringement will occur, IFACTORY will take back the delivery against crediting, after deduction of a reasonable payment for use, or IFACTORY will ensure that the other party can use the delivery, or equivalent other software, equipment, or materials, without disruption.

m) Any further or other liability or obligation to indemnify on the part of IFACTORY due to infringement of intellectual or industrial property rights of third parties is expressly excluded.

Article 10: GENERAL LIABILITY

a) IFACTORY only accepts statutory liability and obligations to compensation insofar as this is evident from this article 10 of the General terms and conditions of supply and payment.

b) The statutory liability of IFACTORY due to attributable failure in the performance of the agreement between IFACTORY and the other party is limited to compensation of direct damage or loss up to a maximum of the amount of the price agreed in that agreement, excluding VAT. The total compensation for direct damage or loss will never amount to more than EURO 2,500,000 (in words: two million five hundred thousand EURO).

c) Direct damage includes:

– the costs that the other party must reasonably incur to have the goods and services from IFACTORY comply with the clauses in the agreement between IFACTORY and the other party;

– the costs that the other party has reasonably incurred to keep that part of the old system operational for longer, which part will be/is replaced or modified on the basis of the agreement between IFACTORY and the other party;

– the costs that the other party reasonably had to incur to ascertain the cause and the extent of the damage, however only insofar as this ascertaining relates to direct damage or loss as referred to within the meaning of these terms and conditions.

– the costs that the other party has reasonably incurred for the prevention or limitation of the direct damage or loss, however only insofar as the other party demonstrates that these costs have actually resulted in limitation of the direct damage or loss as referred to within the meaning of these terms and conditions.

d) The statutory liability of IFACTORY for loss due to death, physical injury and/or for material damage is limited to an amount of EURO 2,500,000 (in words: two million five hundred thousand EURO) maximum per incident. A related series of incidents will be regarded as one single incident in this sense.

e) IFACTORY does not accept any liability whatsoever for consequential damage. Consequential damage inter alia includes: resulting damage, lost savings, lost profit and loss due to business interruption.

f) Except for the events referred to in article 10b, 10c and 10d there is no obligation or liability for compensation vested in IFACTORY, regardless of the grounds on which a claim for compensation would be based.

g) The liability of IFACTORY due to attributable failure in the performance of the agreement between IFACTORY and the other party only arises if the other party immediately gives notice of default by registered letter to IFACTORY, setting out a reasonable period for IFACTORY to remedy the failure, and even after the expiry of this period IFACTORY continues to fail imputably in the fulfilment of its obligations.

h) It is always conditional for the arising of any right to compensation that the other party reports the damage described in detail as soon as possible after the damage has arisen, however no later than within three working days after the damage has arisen, by registered letter to IFACTORY.

i) The other party indemnifies IFACTORY against all claims made by third parties due to product liability as a result of a defect in any product or system that has been delivered by the other party to a third party and that (also) consisted of equipment, software or other materials delivered by IFACTORY.

j) The other party in particular has no right to claim compensation on the basis of alleged attributable failure in the performance of the agreement, for damage suffered by the other party or by third parties, resulting from force majeure, disruption in the business of IFACTORY, omission or delay in the delivery, replacement or repair, if this has been necessary as a result of the usual wear and tear of the delivered goods.

k) IFACTORY is never obliged to compensation of damage, other than that related to personal injury and/or products and/or services. IFACTORY is under no circumstances liable for any damage caused because the other party fails in its responsibilities, or for trading loss, including damage due to loss of profits, or lost savings, or other consequential loss, or for claims that are instituted against the other party by third parties, also not if IFACTORY has been informed of the possibility of such damage, loss or claim.

l) IFACTORY stipulates all statutory and contractual defences, which it can rely on to contest its liability toward the purchaser, also for the benefit of its employees for whose conduct IFACTORY could be liable pursuant to the law.

Article 11: COMPLAINTS

a) Any complaints will only be dealt with by IFACTORY if these complaints have reached IFACTORY in writing within 5 working days after the delivery of the goods and services concerned, subject to precise statement of the nature and the ground of the complaints.

b) Complaints about invoices must also be submitted in writing and this must take place within 5 working days after the invoice date.

c) After the expiry of this period the other party will be deemed to have approved the delivery, respectively the invoice. In that case IFACTORY retains the right to no longer deal with the complaints.

d) If the complaint is found by IFACTORY to be well-founded IFACTORY will be exclusively obliged to still deliver the agreed goods and services, except for if IFACTORY prefers crediting.

e) Only if and insofar as the complaint is found to be well-founded will this suspend the payment obligations of the other party until the time when the complaint has been dealt with.

f) Returning of the delivery can only take place after prior permission in writing from IFACTORY subject to conditions to be stipulated by IFACTORY.

Article 12: GUARANTEE

a) With due regard the limitations set out hereinafter, IFACTORY provides such a guarantee concerning the products delivered by IFACTORY of the products concerned, as this is offered by the manufacturer. Unless agreed otherwise in writing the guarantee is only provided with regard to the delivered materials and IFACTORY will be entitled to charge for the labour costs and call-out charges.

b) Work and costs of repair outside the scope of this guarantee will be charged for by IFACTORY in conformity with its usual rates.

c) The guarantee will lapse if the other party, and/or third parties engaged by the other party, has/have used the delivery in an incompetent manner.

d) The guarantee also lapses if the other party and/or third parties engaged by the other party, executes work on or as the case may be executes alterations of the delivery.

e) If IFACTORY replaces parts for the fulfilment of the guarantee obligations, the replaced parts will become the property of IFACTORY.

f) If the other party does not fulfil, only partially fulfils, or does not timely fulfil, any obligation ensuing from the agreement concluded between parties, IFACTORY will not be bound by the guarantee for as long as this situation continues.

Article 13: RETENTION OF TITLE ON SALE AND RIGHT OF PLEDGE

a) The equipment, software or materials that are delivered remain the property of IFACTORY until the time when deliveries and work executed by IFACTORY pursuant to the agreement, or as the case may be the deliveries and work still to be executed, have been paid for by the other party including interest and costs.

b) In the event that the other party:
– is declared insolvent, proceeds with assignment of the assets, submits an application for moratorium, or attachment is levied on the whole or a part of the assets of the other party, or as the case may be dies or is placed under guardianship;

– has the intention, or decides to relocate abroad, in full or in part, its activities, one of the partners leaves, the regulations or articles of association of the other party are amended, or a change occurs in the shareholders, all this if these circumstances in the opinion of IFACTORY mean a considerable increase of risks;

– prior to entering into this agreement has not informed IFACTORY of facts or circumstances, the significance of which in the opinion of IFACTORY is so serious that if IFACTORY had been informed, it would not have entered into the agreement, or would not have done so in the same manner;

– does not fulfil any obligations vested in it pursuant to the law or these terms and conditions;

– fails to pay an invoice amount, or a part thereof, within the period set out for this; IFACTORY will be entitled due to the sole occurrence of one of the circumstances set out, to terminate the agreement, in full or in part, without notice of default or judicial intervention, and to claim back the part of the delivered equipment, software or materials that has remained unpaid.
Cancellation and repossession, due to circumstances as described in this article 13b, will not affect the right of IFACTORY to compensation of loss, interest and/or damage. In these events each claim of IFACTORY against the other party will become immediately due and payable in full.

c) The goods can be sold on or used by the other party in the context of the usual business operations of the other party. The other party is not permitted to establish (have established) any right of pledge on the goods and it is also not permitted to use the goods as any security for a claim of a third party. In the event of selling on of goods (still) not paid for in full, the other party will be obliged to impose the same retention of title as set out in these terms and conditions, as well as to inform IFACTORY of the selling on in writing within five working days after the sale subject to statement of the location where the equipment is situated.

d) IFACTORY is at all times entitled, on the basis of the provisions of this article, to take back (have taken back) the delivered goods from the other party or its holders if the other party does not fulfil its obligations. The other party must provide all necessary cooperation for this purpose on first request subject to a financial penalty of EURO 5,000 (in words: five thousand EURO) per day during which the other party is/remains in default.

e) IFACTORY furthermore acquires a non-possessory pledge for security of correct payment of all claims of IFACTORY – through the arising of the claim – on all goods in which items delivered by OnDemand Rentals are processed, or as the case may be which they form part of. As long as the claims of OnDemand Rentals are not paid, IFACTORY also acquires a non-possessory pledge on all claims, which the other party could enforce toward any third party related to the goods delivered by IFACTORY. The other party is obliged on first request to provide IFACTORY with all relevant information and documentation concerning this, subject to a financial penalty of EURO 2,500 (in words: two thousand five hundred EURO) per day the other party is/remains in default. The assignment signed by the other party and the subsequent acceptance in writing on the part of IFACTORY apply as a private instrument as referred to in the law.

Article 14: REPAIR

a) Unless agreed otherwise in writing all repair work to be executed by IFACTORY will be executed at the applicable rate and all replaced parts and/or materials will become the property of IFACTORY. If there are guarantee claims in existence, no costs for materials will be charged.

b) IFACTORY is at all times entitled to retain the possession of any goods of the other party that IFACTORY has the possession of on any basis whatsoever until the time when the other party has paid all that which it owes to IFACTORY, or as the case may be has provided sufficient security for this purpose. If IFACTORY feels compelled to exercise this right of retention IFACTORY will also be entitled to charge all costs attached thereto, including garage and storage costs, to the other party.

Article 15: PAYMENT

a) All invoices must be paid by the other party within 14 days from the invoice date. Unless agreed otherwise.

b) All payments made by the other party firstly serve to settle any interest and the collection costs incurred by IFACTORY, and thereupon to settle the invoices that have been outstanding the longest.

c) In the event that the other party:

– is declared insolvent, proceeds with assignment of the assets, submits an application for moratorium, or attachment is levied on the whole or a part of the assets of the other party, or as the case may be dies or is placed under guardianship;

– has the intention, or decides to relocate abroad, in full or in part, of its activities, one of the partners leaves, the regulations or articles of association of the other party are amended, or a change occurs in the shareholders, all this if these circumstances in the opinion of IFACTORY mean a considerable increase of risks;

– prior to entering into this agreement has not informed IFACTORY of facts or circumstances the significance of which in the opinion of IFACTORY is so serious that, if IFACTORY had been informed, it would not have entered into the agreement, or would not have done so in the same manner;

– does not fulfil any obligations vested in it pursuant to the law or these terms and conditions;

– fails to pay an invoice amount, or a part thereof, within the period set out for this; IFACTORY will be entitled due to the sole occurrence of one of the circumstances set out, to either terminate the agreement, or to immediately claim payment in full of any amount owed by the other party on the basis of the services provided or goods delivered by IFACTORY, and this without any warning or notice of default being required, all this without prejudice to the rights of IFACTORY, including the right of IFACTORY to compensation of costs, damage and interest.

d) If the other party is taken to mean more than one person, as evident from the description in the agreement (for sale), each of these persons will be jointly and severally liable for all that IFACTORY can and will be able to claim on the basis of this agreement. The cancellation of any debts to one of the joint and several debtors, or as the case may be discharge to them, will never release the remaining debtors from their obligations.

Article 16: INTEREST AND COSTS

a) If payment of any amounts due has not taken place within the period set out for this purpose, the other party will be in default by operation of law and, without the requirement of any notice of default, will owe from the due date of the invoice(s) concerned the statutory interest applicable in that case over the amount still outstanding.

b) If the other party, after notice of default, remains in default of paying the claim, the claim can be referred for collection. In that event the other party will be obliged, in addition to the principal sum and the statutory interest, to compensate IFACTORY for all judicial and extrajudicial costs to be incurred by IFACTORY. The judicial costs also consist of all actual costs of proceedings and legal assistance during court proceedings, incurred by IFACTORY, or as the case may be charged to IFACTORY, which exceed the court-approved scale of costs.
The extrajudicial collection costs are recorded by law.

Article 17: CONFIDENTIAL DATA AND NO-TAKEOVER CLAUSE

a) IFACTORY and the other party expressly state that all information with a confidential nature will remain secret before, during and after entering into the agreement. Information has – in any event – a confidential nature when this is regarded as confidential by one of the parties. In addition, information has a confidential nature when the confidentiality thereof can be reasonably assumed.

b) During the term and one year after the termination of the term of the agreement the other party will not employ any employees of IFACTORY, or as the case may be otherwise have these employees work for the other party, either directly or indirectly.

Article 18: RENTING EQUIPMENT

§ 1: General

a) The provisions set out in this article 18 are, in addition to the other articles of these General terms and conditions of supply and payment, applicable if and insofar as the equipment, software, or other materials are rented out by IFACTORY.

b) IFACTORY undertakes toward the other party to rent out and hand over for use the equipment, software, or other materials further specified in the rental agreement, as the other party equally undertakes to take receipt from IFACTORY of these goods for use as rental goods.

c) The other party undertakes to pay the agreed rental price and the payments and costs ensuing from this agreement and to promptly return the rented goods, after termination of the rental period, to IFACTORY, all this with due regard to the provisions hereinafter.

d) The other party owes the rental price entirely by means of advance payment, unless agreed otherwise.

e) The other party must, no later than one working day (or, if the rental period is less than one week, at least no later than half of the rental period) prior to the end of the agreed rental period, inform IFACTORY in writing of whether the other party wishes to make use of the extension option offered in the rental agreement. If IFACTORY has not received a message concerning this from the other party the rental period will always be renewed tacitly with a period equal to the rental period originally agreed, except for if IFACTORY makes it apparent that it wishes to terminate the Contract.

f) If the rental agreement includes a purchase option with regard to the equipment, software, or other materials, the other party can only make use of the purchase option if the other party has completely fulfilled all its obligations ensuing from the rental agreement.

g) IFACTORY applies a security deposit, the level of which depends on the value of the equipment. This security deposit must always be paid in advance.

h) If you collect equipment from Amersfoort, there will be compulsory identification. A copy will be made of the passport or driving licence.

i) Unless stated otherwise in the contract, the rental of sales invoice must be paid in advance in cash, by transfer by telephone, or on the basis of a bank transfer. If the rental agreement is extended at a later stage the subsequent invoice will be forwarded, which must paid immediately, unless agreed otherwise.

j) Breakdowns of the equipment, insofar as not caused by the purchaser, will be remedied free of charge in the Benelux through the application of best efforts, except for when an additional service contract has been concluded. The rental period will, insofar as possible, be extended free of charge with the period during which the equipment was out of operation due to the breakdown. If the breakdowns are not the result of normal use or the usual wear and tear, all repair costs will be charged.

§ 2: Cancellation

In the event of cancellation of a rental agreement, 100% of the agreed total rental price will be charged to the other party. In that case transport and installation costs will be charged on to the other party insofar as these costs are incurred by IFACTORY, or charged to IFACTORY. Cancellation of the rental agreement must at all times take place in writing.

§ 3: Rental period

a) The renting of the equipment, software, or other materials is entered into by parties for an agreed period. This period commences on the day of delivery of the equipment, software, or other materials by IFACTORY and terminates on the agreed end date, if the equipment, software, or other materials are returned on the end date by the other party to IFACTORY in a complete and good state of repair. If the equipment, software, or other materials are not received, or not in a complete and good state of repair, by IFACTORY on the end date, the end date will be deemed to have been reached at the time when the other party returns the equipment, software, or other materials in a complete and good state of repair to IFACTORY.

b) If the equipment, software, or other materials are returned to IFACTORY within the agreed rental period, the initial rental payments will remain due and payable over the entire agreed period.

c) IFACTORY retains the right in the event of default of payment after the expiry of the agreed rental period to not extend the rental agreement. IFACTORY is not obliged to provide a statement of reasons in this respect.

§ 4: Making available

a) IFACTORY is responsible for ensuring that the equipment, software, or other materials comply with any statutory regulations in existence on this matter. The other party is obliged to promptly inform IFACTORY of any claims by third parties on the basis of alleged infringement of intellectual or industrial property rights, so that IFACTORY can take all necessary measures to have the undisrupted use of the equipment, software, or other materials continue.

§ 5: Installation

a) If agreed in writing IFACTORY will install or have installed the equipment.

b) In all events the other party will, prior to the delivery of the equipment, make a suitable installation place available together with all necessary facilities, such as cabling and telecommunication facilities. IFACTORY will, if required, issue an offer to the other party with regard to setting up these facilities.

c) The other party will at all times provide access to IFACTORY to the place of installation for the execution of the necessary work during the usual working hours of IFACTORY.

§ 6: Risk

a) During the entire rental period the full risk of the rented equipment, software, or other materials will be at the expense of the other party, regardless of which incident, action or action not executed would cause any damage, therefore also in the event of force majeure on the part of the other party. The other party is obliged to compensate all damage of the rented equipment, software, or other materials, on the basis of the replacement value.

b) During the period(s) of dispatch of the rented equipment, software, or other materials within countries worldwide, excluding Cuba, North Korea, Myanmar, Iran, Syria and Sudan, IFACTORY will keep these insured with regard to the transport risk for EURO 500,000 (in words: five hundred thousand EURO) as a maximum per incident. The amount of the deductible which is not borne by the insurer under the policy conditions amounts per claim to EURO 500 (in words: five hundred EURO) per incident.

c) During the term of the rental agreement IFACTORY will keep the equipment, software, or other materials at the risk location within Europe, insured against theft with signs of burglary, if and insofar as the equipment, software, or other materials are situated in a secured building, for a maximum of EURO 500,000 per incident for stay and use at the rental location. The amount of the deductible which is not borne by the insurer under the policy conditions amounts per claim to EURO 1,000 (in words: one thousand EURO) per incident. The other party must personally take out insurance for fire and water damage. The transport of equipment to trade fairs within Western Europe and the residing of the equipment at trade fairs within Western Europe (provided that the building is secured) is insured by IFACTORY with a maximum of EURO 500,000 (in words: five hundred thousand EURO) per incident during transport to and from, as well as the residing and use at trade fairs/exhibitions. The amount of the deductible which is not borne by the insurer under the policy conditions amounts per claim to EURO 500 (in words: five hundred EURO). In the event of theft the other party must report this to the police within 24 hours and immediately forward a copy of the official report to IFACTORY.

§ 7: Use

a) During the entire rental period the other party will be obliged to use, maintain and secure against theft and/or damage the rented equipment, software or other materials, in accordance with their nature and intended purpose.

b) The software made available on the basis of the rental agreement is exclusively permitted to be used in the Central Processor Unit (CPU) made available on the basis of the rental agreement, in which CPU the rented software is installed. If the rented CPU becomes defective in such a manner that the rented software can no longer be used in the rented CPU, the rented software – exclusively for the period during which this defect occurs – is permitted to be used in another CPU.

c) The other party is permitted to make two archive or back-up copies for the purpose of the use of the rented CPU. The other party must adopt all statements of copyright and trademark rights in all copies. At the end of the rental agreement the other party must – in the event that no use is made of a purchase option – destroy all copies of the software that are in the possession of the other party.

d) During the rental period all potentially necessary changes and/or repairs of the rented equipment, software, or other materials will be executed by or on behalf of IFACTORY. The other party is only permitted after prior permission in writing from IFACTORY to have any changes and/or repairs executed by expert personnel, where applicable the original parts are exclusively permitted to be used.
The repair costs resulting from the usual wear and tear of the rented equipment, software, or other materials are exclusively at the expense of IFACTORY, therefore all (repair) costs resulting from inter alia overload and/or incompetent use will be at the expense of the other party. Faults in the rented equipment, software, or other materials must be immediately reported in writing to IFACTORY.

e) During the rental period IFACTORY is at all times entitled to inspect the situation and the manner of use of the rented equipment, software, or other materials. The other party must upon first request from IFACTORY promptly provide access to the rented equipment, software, or other materials. Also to the location of third parties if it concerns a situation of renting on.

f) The other party is prohibited, subject to an immediately due and payable financial penalty of EURO 15,000 (in words: fifteen thousand EURO), from merging the rented equipment, software, or other materials, or from in any other manner depriving the independence or the property rights of IFACTORY concerning the rented equipment, software, or other materials, which is without prejudice to the other rights of IFACTORY, including the right to compensation in full.

§ 8 Return delivery of equipment, software, or other materials

a) After the end of the rental period the other party is obliged to return delivery of the rented equipment, software, or other materials to the warehouse of IFACTORY B.V., during office hours and in the original and cleaned condition.

b) If the rented equipment, software, or other materials for any reason whatsoever are not returned to IFACTORY in an entirely cleaned and/or undamaged condition, the other party will be obliged to reimburse IFACTORY for all costs related to the necessary cleaning and/or repair of damage. At the return delivery the other party has the right to have the condition of the rented equipment, software, or other materials recorded by an expert, in the absence of which the damage report to be drawn up by IFACTORY will be decisive. With regard to the defects noticed by IFACTORY and the cleaning and/or repair costs ensuing therefrom, no other burden of proof is vested in IFACTORY than to submit a specified account.

c) During the period necessary for cleaning and/or repair of damage of the rented equipment, software, or other materials the other party will owe rent to IFACTORY, in accordance with the rental agreement related to this equipment, software, or other materials and the other party is obliged to pay the rent to IFACTORY in accordance with the original rental agreement.

§ 9: Packaging material

The packaging material also delivered with regard to any rental agreement remains the property of IFACTORY. In the event that any packaging material is absent at the return delivery of the rented equipment, software, or other materials IFACTORY will charge the costs of replacement packaging material for each item from which the packaging is absent to the other party.

§ 10: Liability

a) IFACTORY does not accept any further liability than as determined in these terms and conditions of supply and payment. IFACTORY therefore cannot be held liable under any circumstances for any visible or invisible, hidden or obvious defect. The other party does not have any right to refuse payment of the rent, or as the case may be terminate the rental agreement and/or claim compensation on the basis of alleged attributable failure on the part of IFACTORY, except for if and insofar as this attributable failure is caused by intention or gross negligence on the part of IFACTORY itself. IFACTORY is in particular not liable for any damage suffered by the other party or third parties resulting from force majeure, disruption in the business of IFACTORY, absence or delay of the delivery of the rented equipment, software, or other materials or the repair thereof, if this repair has been necessitated by the usual wear and tear of the rented equipment, software, or other materials.

b) The liability of IFACTORY is at all times limited to the liability that the supplier/manufacturer of the equipment, software, or other materials concerned has toward IFACTORY, as is evident from the General Terms and Conditions of the supplier/manufacturer concerned.

§ 11: Termination before the end of term

a) IFACTORY is entitled to terminate the rental agreement with immediate effect and without judicial intervention in the event of/that:

– The failure to fulfil any obligation of the other party on the basis of the present or any other rental and/or purchase or sale agreement concluded with IFACTORY;

– The (imminent) bankruptcy of the other party, or if moratorium is applied for or acquired, or as the case may be if attachment is levied on the property of the other party, or the enterprise of the other party is wholly or in part closed or liquidated, or as the case may be if the other party is or will be placed under guardianship;

– The intention, or the decision, to relocate abroad, in full or in part, of its activities, one or more of the partners leaves, the regulations and/or articles of association of the other party are amended, or a change occurs in the shareholders, all this if these circumstances in the opinion of IFACTORY result in a considerable increase of risks;

– Prior to entering into the rental agreement the other party has not informed IFACTORY of facts or circumstances, the significance of which in the opinion of IFACTORY is so serious that if IFACTORY had been informed, it would not have entered into the rental agreement, or would not have done so subject to the same terms and conditions;

b) In the event of termination with immediate effect of the rental agreements the other party will in any event owe compensation to IFACTORY, which will be equal to the total of the rent instalments stipulated in the rental agreement, reduced by that which has already been paid by the other party concerning this and increased by the duties and costs, all this without prejudice to the right of IFACTORY to claim compensation in full from the other party.

c) In the event of termination with immediate effect of the rental agreement IFACTORY will be entitled to immediately take back the equipment, software, or other materials that IFACTORY owns. The other party hereby already states that it will provide IFACTORY access to the rented equipment, software, or other materials and will provide its full cooperation to such repossession of the equipment, software, or other materials, while all costs incurred and/or to be incurred by or on account of IFACTORY for the repossession will be at the expense of the other party.

Article 19: SALE OF EQUIPMENT

§ 1: General

The provisions set out in this article 19 are, in addition to the other articles of these General terms and conditions of supply and payment, applicable if and insofar as IFACTORY sells equipment.

§ 2: Installation

a) If agreed in writing IFACTORY will install or have installed the equipment.

b) In all events the other party will, prior to the delivery of the equipment, make a suitable installation place available together with all necessary facilities, such as cabling and telecommunication facilities. IFACTORY will, if required, issue an offer to the other party with regard to setting up these facilities.

c) The other party will at all times provide access to IFACTORY to the place of installation for the execution of the necessary work during the usual working hours of IFACTORY.

§ 3: Return consignments

a) Without prior permission in writing on its part IFACTORY is not obliged to accept return consignments from the other party.

b) Taking receipt of return consignments does not under any circumstances imply acknowledgement by IFACTORY of the grounds for the return consignment stated by the other party. The risk of the return dispatch of goods remains vested in the other party until it is credited by IFACTORY.

c) IFACTORY retains the right to execute the crediting for any return consignments after deduction of 15% of the price of the products that are returned, with a minimum of EURO 50 (in words: fifty EURO).

§ 4: Acceptance

IFACTORY will make the equipment available to the other party by the delivery of goods, if an installation to be executed by IFACTORY has been agreed in writing, by the installing of the equipment at the location of the other party.
The equipment will apply between parties as accepted on the date of delivery, or as the case may be if an installation to be executed by IFACTORY has been agreed in writing, on the date of the installation.

§ 5: Guarantee

a) IFACTORY provides a guarantee for the equipment in conformity with article 12 of these General terms and conditions of supply and payment.

b) Work and costs of repair outside the scope of this guarantee will be charged for by IFACTORY in conformity with its usual rates.

§ 6: Equipment of suppliers

If and insofar as IFACTORY delivers equipment of third parties to the other party then, provided that this is notified by IFACTORY in writing to the other party, concerning this equipment the terms and conditions of these third parties will apply, instead of the provisions of these terms and conditions that derogate therefrom. The other party will accept the aforesaid terms and conditions of third parties. These terms and conditions are available for perusal by the other party at the office of IFACTORY and will be forwarded on first request to the other party.

§ 7: Software of the supplier

If and insofar as IFACTORY makes software of third parties available to the other party, the terms and conditions of these third parties will apply. The other party will accept the aforesaid terms and conditions of third parties.
If and insofar as the aforesaid terms and conditions of third parties are deemed not to apply, or are declared not to apply, in the relationship between the other party and IFACTORY, the provisions of these terms and conditions will apply.

Article 20: CONSULTANCY

§ 1: General

The provisions set out in this article 20 are, in addition to the other articles of these General terms and conditions of supply and payment, applicable if and insofar as IFACTORY executes Consultancy work.

§ 2: Services

a) IFACTORY will make endeavours to the best of its capabilities to execute the consultancy work with due care, as and when necessary in accordance with the arrangements and procedures recorded in writing with the purchaser. An accepted assignment for the execution of consultancy work results in an obligation to use best endeavours, not an obligation of result.

b) If it is agreed that work will take place in stages IFACTORY will be entitled to postpone the commencement of the work, which forms part of the following stage, until the purchaser has accepted the results of the prior stage in writing.

c) Only if this is agreed expressly in writing is IFACTORY obliged during the execution of the consultancy work to follow the instructions provided by the purchaser in a timely manner and with statement of reasons. IFACTORY is not obliged to follow instructions, which relate to contents or scope change, or add to the agreed consultancy work.

d) If the agreement for the execution of consultancy work has been entered into with the purpose of execution by a specific person, IFACTORY will always be entitled to replace this person by one or more other persons with the same qualifications.

e) If IFACTORY, upon request from or with agreement from the purchaser, has executed work or other goods and services that fall outside the contents or scope of the agreed consultancy, this work or the goods and services will be paid for by the purchaser to IFACTORY in accordance with the usual rates of IFACTORY. IFACTORY is never obliged to comply with such a request and can require that a separate agreement in writing is concluded for this. The purchaser accepts that contract extras can have an impact on the agreed or expected time of completion of the work, and the mutual responsibilities of the purchaser and IFACTORY. Work will be considered contract extras if a system analysis or a design is expanded or changed.

f) The provisions of Section 408 subsection 1 Book 7 of the Dutch Civil Code is always excluded.

g) Contract extras never constitute grounds for suspension or termination of the agreement.

h) Insofar as a fixed price is agreed for the consultancy work and parties have the intention to conclude a separate agreement with regard to contract extras or goods and services, IFACTORY will inform the purchaser in advance and in writing of the financial consequences of these contract extras or goods and services.

i) Insofar as the consultancy work of IFACTORY consists of arranging a study programme, course, or training, IFACTORY can always require the payment owed concerning this prior to commencement. The consequences of the cancellation of participation in a study programme, course, or training will be fully charged on.

j) If the number of those registered to take part gives reason for this in the opinion of IFACTORY, IFACTORY will be entitled to combine the study programme, course, or training with one or more other study programmes, courses, or training, or to have this take place at a later date or time.

k) Termination before the end of term of the assignment (force majeure). IFACTORY has the right to withdraw if as a result of force majeure, consisting of a circumstance that cannot be attributed to culpable blame, prevents proper execution of the assignment.

l) Installation

a) If agreed in writing, IFACTORY will install, or have installed, the equipment.

b) In all events the other party will, prior to delivery of the equipment, make a suitable installation place available, together with all necessary facilities, such as cabling and telecommunication facilities. IFACTORY will, if required, issue an offer to the other party with regard to setting up these facilities.

c) The other party will at all times provide access to IFACTORY to the place of installation for the execution of the necessary work.

Article 21: APPLICABLE LAW AND DISPUTES

a) Dutch law exclusively applies to all offers from and agreements with IFACTORY and the performance thereof.

b) All disputes, including disputes that are only regarded to be a dispute as such by one party, ensuing from or related to the agreement, which these terms and conditions apply to, or the terms and conditions itself and their interpretation or performance, of a factual as well as legal nature, will be adjudicated by the court with competent jurisdiction in the jurisdiction of which the place of business of IFACTORY is situated.

c) IFACTORY is nevertheless entitled to have the dispute adjudicated by means of arbitration, in which case IFACTORY will inform the other party of this in writing. The other party in that case will have the opportunity during one month to decide on adjudication by the civil court.

d) In the event that the dispute is adjudicated by arbitration, three arbitrators will decide based on fairness. The appointment of the arbitrators will take place in such a manner that each of the parties appoints one arbitrator and the third arbitrator will be appointed jointly by the two arbitrators who are already appointed. The costs of the arbitrators and their fee will be at the expense of parties as the arbitrators will determine. Insofar as not derogated from in the above the provisions Book IV of the Code of Civil Procedure apply.

e) The present general terms and conditions can be amended unilaterally by IFACTORY, following which IFACTORY will provide the client with a copy of the amended general terms and conditions.